آزمون های تشخیصی


در این دسته‌بندی، 10 آزمون‌ معتبر تشخیصی و بالینی برای ارزیابی سطح سلامت و بهداشت روانی شما وجود دارد. بدیهی است این ارزیابی‌ها نسبی است و هیچگاه نمی‌تواند صددرصد معرف وضعیت شما باشد. لطفاً آزمون‌ها را با توجه به گروه سنی آن انتخاب بفرمایید. این آزمون‌ها محدودیت زمان پاسخ‌گویی ندارند، اما در حین اجرای آزمون‌ سعی کنید به فعالیت دیگری نپردازید و گزینه‌های پاسخ را به درستی انتخاب کنید. (موفق باشید)

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه استعداد اعتیاد (نوجوانان)

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش استعداد اعتیاد برای نوجوانان

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{50 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{20 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه استعداد اعتیاد (دانشجویان)

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش استعداد اعتیاد برای دانشجویان

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{40 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان وابستگی به اینترنت

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{21 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش افسردگی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{30 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{15 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه اضطراب30 سؤالی

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان استرس افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{30 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه ترس

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان ترس افراد

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{182 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{20 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: کودککی و نوجوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: چک لیست بهداشت روانی

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی بهداشت روانی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{11 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: آزمون افسردگی بک

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان افسردگی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{21 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه اضطراب بک

{{2| persianNumber}}. موضوع: سنجش میزان اضطراب

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{21 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{10 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: نوجوانی تا بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

{{1| persianNumber}}. عنوان: پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

{{2| persianNumber}}. موضوع: ارزیابی سلامت عمومی

{{3| persianNumber}}. تعداد سوالات: {{28 | persianNumber}}

{{4| persianNumber}}. زمان تقریبی اجرا: {{5 | persianNumber}} دقیقه

{{5| persianNumber}}. گروه سنی: جوانی و بزرگسالی

{{6| persianNumber}}. قیمت: {{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

;