تازه‌های سینا

فروشگاه اینترنتی


مقیاس سنجش استرس‌های سالمندی (۳۰ دی ۱۴۰۰)

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (۳۰ دی ۱۴۰۰)

مقیاس درجه بندی سرمایه اجتماعی (۳۰ دی ۱۴۰۰)

آزمون غربالگری مصرف مواد و الکل (۳۰ دی ۱۴۰۰)

پرسشنامه ادراک خود (۳۰ دی ۱۴۰۰)

مقیاس درجه بندی اختلال نقص توجه و بیش فعالی (۳۰ دی ۱۴۰۰)

نرم‌افزار تعدیل شده اتیسم نوپایان M-chat-R (۲۰ دی ۱۴۰۰)

نرم‌افزار تکلیف علامت توقف (جدید) Stop Signal Task (SST) (۲۰ دی ۱۴۰۰)

نرم‌افزار پرسشنامه غربالگری مراحل رشد ASQ (۲۰ دی ۱۴۰۰)