تازه‌های سینا

فروشگاه اینترنتی


اصلاح دو صفر 1400 (۲۴ فروردین ۱۴۰۰)

معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه اوّل سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه اوّل سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا-نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

فهرست فيلم‌های سینا- نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

فهرست آزمون های سینا- نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید نیمه اول سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)

فهرست تجهيزات و برنامه‌های کاربردی واقعیت مجازی نیمه اوّل سال 1400 (۰۶ فروردین ۱۴۰۰)