در این گروه 18 مشاور در تخصص‌های مختلف مرتبط با مشکلات ترس، اضطراب و استرس برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. کسانی‌که به هر نحوی از انواع ترس‌های مرضی غیر قابل کنترل همچون ترس ار فضای بسته، ارتفاع، حیوانات، خون، حضور در اجتماع و ... همچنین مشکلات اضطراب (دلهره، دلشوره، نگرانی از پیش‌آمد حوادث ناگوار و در مجموع ناتوانی در مدیریت و کنارآمدن با فشار روانی رنج می‌برند، می‌توانند از خدمات روان‌شناسان و مشاورین ما در این حوزه بهرمند شوند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

دکتر فاضل فرنوش

مشاوره پیش از ازدواج, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 4152

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

سلیمانی نسب

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 2272

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

مریم بهشتی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

رضا شیخی

استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 2737

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

سید وحید تولائی زواره

مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات شخصیت, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 23038

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

فهیمه قهوه چی الحسینی

کودک و نوجوان, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

عبداللهی

مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

سعیده مصافی

اختلالات جنسی و روابط زناشویی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 14571

مدرک: دکتری تخصصی عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: -

مریم مصری پور

مشاوره خانواده, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

محمودرضا شرفی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 12813

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

اکرم محمدزاده فراهانی

مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات شخصیت, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 1806

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

منوچهري

کودک و نوجوان, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

دکترعظیم دارایی

مشاوره خانواده, اختلالات جنسی و روابط زناشویی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 24846

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

فاطمه آذرفر

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 31624

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

آرش نامداری

اختلالات جنسی و روابط زناشویی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات شخصیت

نظام روانشناسی/مشاوره: 4246

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

احمدپور

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 2111

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

فریده عزیزی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 30203

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

معصومه بهرامی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -