در این گروه 21 مشاور در تخصص‌های مختلف استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی (مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، استعدادیابی، اصلاح روابط بیت فردی در فضای سازمانی و ...) برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

سیدحسین رضوی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 3214

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سلیمانی نسب

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 2272

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

نواب کاظمی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

رضا شیخی

استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 2737

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

محمدرضا عباسی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

جناب آقای دکتر خاکسار

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

یوسف صباغ

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, اختلالات شخصیت

نظام روانشناسی/مشاوره: 13451

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

مرضیه عزیزیان

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 27527

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

هانیه حسن زاده

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 4693

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

امین پور

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 1888

مدرک: کارشناسی ارشد عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

معصومی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 24154

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

اکرم خلفی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 17036

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

فاطمه آذرفر

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 31624

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

احمدپور

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 2111

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

معصومه بهرامی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

ستاره فیروزی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 6050

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

جرجر

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 35645

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

پورشالچی

مشاوره خانواده, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 34280

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

یحیی احمدی پور

استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری

نظام روانشناسی/مشاوره: 39173

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

آرش همتی منش

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 3426

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

بیژن عزیزی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 16868

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -