در این گروه 18 مشاور در موضوع مشاوره پیش از ازدواج برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

دکتر فاضل فرنوش

مشاوره پیش از ازدواج, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 4152

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

سیدحسین رضوی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 3214

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

جعفر هوشیاری

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره مذهبی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

مریم بهشتی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

فیروزه عزیزی

کودک و نوجوان, مشاوره پیش از ازدواج, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

مریم یوسفی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 26141

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

زارعی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 30992

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

حدیث پورتراب

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, اختلالات جنسی و روابط زناشویی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

رضا یوسف زاده

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره مذهبی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

شیرین خدادادی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 16429

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

سید ولی اله موسوی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 262

مدرک: دکتری تخصصی عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: -

زرین تاج خسروی

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, اختلالات جنسی و روابط زناشویی

نظام روانشناسی/مشاوره: 10289

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

معصومه ایزدی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 8007

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

محمد مجدیان

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 1909

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

الهه اشعریون

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 5311

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

حمید محمدی

مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره مذهبی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

معصومه ثابت اسماعیل پور

مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 15589

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

رضایی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: -