در این گروه 25 مشاور در تخصص‌های مختلف کودک و نوجوان (مشاوره تحصیلی، اختلالات رفتاری، بیش فعالی و اختلالات یادگیری و ...) برای ارائه خدمت به شما آماده هستند. برای انتخاب بهتر، پیشنهاد می‌شود با توجه به زمینه‌های مهارتی و مطالعه آنچه در باره خود نوشته‌اند، با اطمینان بیشتری ارتباط مشورتی خود را با آنان برقرار کنید. پس از انتخاب مراحل بعد را پیگیری کنید.


مشاور خود را انتخاب کنید.

راه‌های ارتباطی: 1- 2- 3- 4-

سلیمانی نسب

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 2272

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

نواب کاظمی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

فیروزه عزیزی

کودک و نوجوان, مشاوره پیش از ازدواج, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

سولماز قاسمی

کودک و نوجوان, بهبود روابط بین‌فردی, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 3185

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

فهیمه قهوه چی الحسینی

کودک و نوجوان, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

محمدرضا عباسی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

جناب آقای دکتر خاکسار

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

محمودرضا شرفی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 12813

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

یوسف صباغ

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, اختلالات شخصیت

نظام روانشناسی/مشاوره: 13451

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

معصومه ایزدی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 8007

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

مرضیه عزیزیان

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 27527

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

هانیه حسن زاده

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 4693

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

امین پور

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 1888

مدرک: کارشناسی ارشد عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

منوچهري

کودک و نوجوان, مشکلات ترس، اضطراب و استرس, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

معصومی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره: 24154

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

اکرم خلفی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 17036

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

فاطمه آذرفر

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 31624

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

بهنوش حامد

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, بهبود روابط بین‌فردی

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

احمدپور

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 2111

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

رضازاده

کودک و نوجوان, اعتیاد به مواد و عادات نابهنجار رفتاری, اختلالات خلقی- عاطفی

نظام روانشناسی/مشاوره: 7068

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: 1 سال

رضایی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: دکتری تخصصی عضو هیئت علمی

تجارب حرفه‌ای: -

فریده عزیزی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره: 30203

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

معصومه بهرامی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی, مشکلات ترس، اضطراب و استرس

نظام روانشناسی/مشاوره:

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -

ستاره فیروزی

کودک و نوجوان, استعدادیابی و مشاوره شغلی- تحصیلی

نظام روانشناسی/مشاوره: 6050

مدرک: دکتری تخصصی

تجارب حرفه‌ای: -

محمدعباسی

کودک و نوجوان, مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج

نظام روانشناسی/مشاوره: 21637

مدرک: کارشناسی ارشد

تجارب حرفه‌ای: -