توان بخشی شناختی


برای دانلود فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول سال 1400; کلیک کنید.

10 % تخفیف

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

ویتامین ذهن

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

10 % تخفیف

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{1700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{1400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{1250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{1400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{1650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{6550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

30 % تخفیف

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{2350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال