توان بخشی شناختی


برای دانلود فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول 1401; کلیک کنید.

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{6300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ویتامین ذهن

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{1600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{1600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{1750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{2500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{7800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال