توضیحات
  • برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه نقره ای-291)

سنجش 24 ویژگی شخصیت- هوش غیرکلامی- هوش کلامی و توانمندی‌های ادراکی شناختی.

انتقال همه نتایج شخصیتی و شناختی روی یک نیمرخ (پروفایل) با قابلیت تطبیق شغل و شاغل.

قابليت تعيين نقاط برش مؤلفه‌های مذكور، براساس شرايط احراز يا شايستگی‌های مشاغل.

انجام فرايند استخدام بر اساس مؤلفه‌های  عينی. امکان تعريف شرايط احراز (شايستگی) برای مشاغل مختلف و متعدد كارشناسی و مديريتی.

قابلیت تعیین نقاط برش برای نتایج آزمون‌ها و تطبیق شغل و شاغل برای 20 شغل مختلف.


برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه نقره ای-291)


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه نقره ای-291)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه نقره ای-291) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 952 customer reviews
برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه نقره ای-291)
گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی ریال 95,000,000.00
برنامه جامع گزینش و جایابی سرمایه انسانی (نسخه نقره ای-291)