توضیحات
  • برنامه جامع ارزیابی روان شناختی (طلاب حوزوی – نسخه 307)

سنجش 24 ویژگی شخصیت- هوش غیرکلامی- هوش کلامی و توانمندی‌های ادراکی شناختی.

انتقال همه نتایج شخصیتی و شناختی روی یک نیمرخ (پروفایل) با قابلیت تطبیق شغل و شاغل.

قابليت تعيين نقاط برش مؤلفه‌هاي مذكور، براساس شرايط احراز يا شايستگی‌های موردنظر مراکز حوزوی.


برنامه جامع گزینش و ارزیابی روان شناختی (طلاب حوزوی – نسخه 307)


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی (طلاب حوزوی – نسخه 307)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه جامع گزینش و ارزیابی روان شناختی (طلاب حوزوی – نسخه 307) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 955 customer reviews
برنامه جامع گزینش و ارزیابی روان شناختی (طلاب حوزوی – نسخه 307)
گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی ریال 82,000,000.00
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی (طلاب حوزوی – نسخه 307)