توضیحات
  • برنامه جامع ارزیابی روان شناختی (معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی - نسخه 297)

سنجش 24 ویژگی شخصیت- هوش غیرکلامی- هوش کلامی و توانمندی‌های ادراکی شناختی.

انتقال همه نتایج شخصیتی و شناختی روی یک نیمرخ (پروفایل) با قابلیت تطبیق شغل و شاغل.

قابليت تعيين نقاط برش مؤلفه‌های مذكور، براساس شرايط احراز يا شايستگی‌های موردنياز مراکز آموزشی.

امکان تعريف شرايط احراز (شايستگی) برای مشاغل مختلف (تا 20 مورد) و متعدد كارشناسی و مديريتی.


برنامه جامع گزینش و ارزیابی روان شناختی (معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی - نسخه 297)


گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه جامع گزینش و ارزیابی روان شناختی (معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی - نسخه 297) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 954 customer reviews
برنامه جامع گزینش و ارزیابی روان شناختی (معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی - نسخه 297)
گزینش، جایابی و استعدادیابی سرمایه های انسانی ریال 82,000,000.00
برنامه جامع ارزیابی روان شناختی معلمین و مربیان آموزشی و پرورشی