توضیحات

برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.


کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1013 customer reviews
کولیس ارزیابی احساس دونقطه ای روی پوست 2POINT AESTHEISOMETER
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 2,950,000.00
برای انجام آزمایش سنجش آستانه ی اختلافی حس لامسه به کار می‌رود.