فیلم های آموزشی  

برای دریافت لیست کامل محصولات همراه با قیمت لطفا اینجا را کلیک کنید.

سفر به ماوراء مستند، دوبله شده - 2 فیلم - 90 دقیقه

مجموعه‌ای از موسيقی های ريلكسيشن 2 سی دی

زبان وگفتار: ناحيه‌های ورنيكه و بروكا - فرايند زبان در مغز - زبان حيوانات - 3 فیلم - 27 دقیقه

رشد زبان - 28 دقیقه

تشخيص صدای كلام نوزاد - آمادگی زبان - زبان انسانی: گفتار و نماد زبان و فرهنگ - 4 فیلم - 33 دقیقه

اسكيزوفرنی: نشانه‌ها اسكيزوفرنی: سبب شناسی اسكيزوفرنی: درمان دارويی - 3 فیلم - 26 دقیقه

اسكيزوفرنی ها - 58 دقیقه

بيماری هانتينگتون - درخودماندگی اوتيسم - پيوندهای مغزی در بيماران پاركينسون - نابهنجاری مغز و انعطاف پذيری: هيدروسفالی - 4 فیلم - 37 دقیقه

خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری: ادراك - ادراك: بينايی وارونه - يكپارچگی حسی- حركتی - 4 فیلم - 23 دقیقه

خواب و چرخه‌های شبانه روزی - خواب: كاركردهای مغز - رويا و خواب آر.ای.ام حركات سريع چشم - 3 فیلم - 27 دقیقه

زندگی بدون حافظه: مورد، قسمت اول - زندگی بدون حافظه، قسمت دوم - 2 فیلم - 36 دقیقه

پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - توصيه‌های يك حافظ برتر در راهبردهای مطالعه - 4 فیلم - 36 دقیقه

بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه

يادآوری و فراموشی - 27 دقیقه

يادگيری، حافظه و سرعت رفتار - 58 دقیقه

يادگيری - 27 دقیقه

فرايندهای شناختی - 28 دقیقه

قضاوت و تصميم‌گيری - 27 دقیقه

هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه

شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه

درد اندام خيالی - درمان درد مزمن - 2 فیلم - 18 دقیقه

قطعه‌های پيشانی و رفتار- فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه

رفتار مغز - 29 دقیقه

مغز پاسخ دهنده - 27 دقیقه

ذهن پنهان و مجزا تقسيم شده - 26 دقیقه

حل كردن معماهای ذهن - 11 دقیقه

خواب و بيداری ذهن - 27 دقیقه

گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه

اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - تراتوجنز و اثرات آنها روی رشد مغز و ذهن - 4 فیلم - 28 دقیقه

اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه

شناخت و سيستم ايمنی: كنش متقابل ذهن/ جسم - اثر دارو نما: ارتباط ذهن/ جسم - اثرات فعاليت ذهنی و فيزيكی روی ذهن / مغز - 3 فیلم - 28 دقیقه

كودك در حال رشد - 28 دقیقه

قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه

علوم عصب‌شناسی - 27 دقیقه

روان‌شناسی مرضی - 27 دقیقه

طبيعت استرس -58 دقیقه

سلامت، ذهن و رفتار - 27 دقیقه

عوامل روان‌شناختی و جسمی بيماری ها - 58 دقیقه

نگاهی به رفتار نابهنجار - 58 دقیقه

اختلالات خلقی: شيدايی و افسردگی - اختلالات خلقی: عوامل ارثی - اختلالات خلقی: درمان دارويی و گفتاری - درمان افسردگی: تشنج درمانی الكتريكی - 4 فیلم - 30 دقیقه

اختلالات خُلقی - 58 دقیقه

اختلال‌های اضطرابی - 58 دقیقه

اختلالات روانی عضوی - 58 دقیقه

اختلالات شخصيت - 58 دقیقه

اختلالات سوء مصرف مواد - 58 دقیقه

اختلالات جنسی - 58 دقیقه

اختلالات رفتاری دوره كودكی - 58 دقیقه

روان درمانی ها 1 - 58 دقیقه

روان درمانی ها 2 - 28 دقیقه

فرهنگ، شخصيت و سلامت روانی - 58 دقیقه

پيشگيری - 58 دقیقه

احساس و ادراك - 27 دقیقه

انگيزش و هيجان - 27 دقیقه

آزمودن و هوش - 27 دقیقه

هوش‌های ذهن - 58 دقیقه

بالندگی و پيرشدن - 27 دقیقه

اقتدار موقعيت - 27 دقیقه

خود - 27 دقیقه

جنسيت و جنس رشد - جنسيت: اثرات اجتماعی - 2 فیلم - 32 دقیقه

كاربرد روان‌شناسی در زندگی - 27 دقیقه

روان‌شناسی فرهنگی - 27 دقیقه

گذشته، حال و قول وعده - 27 دقیقه

تحقيق استنتاجی ادراكی، شناختی، فهمی - 27 دقیقه

خلاقيت و بازی - 27 دقیقه

رشد ذهن - 27 دقیقه

1