توضیحات


قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه


فیلم های آموزشی
قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه

توضیحات

قابليت‌های نوزاد - رشد شناختی كودك - رشد اجتماعی در كودك  - اثر پير شدن در عملكرد شناخت: سرشت/تربيت - 4 فیلم - 26 دقیقه