توضیحات


اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه


فیلم های آموزشی
اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه

توضیحات

اعتياد به الكل: عوامل ارثی - درمان اعتياد به مواد: رويكردی رفتاری - 2 فیلم - 30 دقیقه