توضیحات


اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - 4 فیلم - 28 دقیقه


فیلم های آموزشی
اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - تراتوجنز و اثرات آنها روی رشد مغز و ذهن - 4 فیلم - 28 دقیقه

توضیحات

اندروفين: مُرفين طبيعی مغز - مكانيزم‌های مغز در لذت از اعتياد - كند سازها و اثرات اعتياد آور آنها روی مغز - تراتوجنز و اثرات آنها روی رشد مغز و ذهن - 4 فیلم - 28 دقیقه