توضیحات


گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه


فیلم های آموزشی
گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه

توضیحات

گسستگی خواب و آرام سازی درد - قطعات پيشانی: شناخت و آگاهی - مطالعه اثرات تحريك زير آستانه‌ای بر ذهن - 3 فیلم - 16 دقیقه