توضیحات


قطعه‌های پيشانی و رفتار- فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه


فیلم های آموزشی
قطعه‌های پيشانی و رفتار- فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه

توضیحات

قطعه‌های پيشانی و رفتار-  فهم مغز از طريق صرع - عصب شناختی توان‌بخشی - 3 فیلم - 37 دقیقه