توضیحات


شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه


فیلم های آموزشی
شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز - پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه

توضیحات

شخصيت چندگانه - ذهن جامعه ستيز -  پرخاشگری، خشونت و مغز - 3 فیلم - 36 دقیقه