توضیحات


هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه


فیلم های آموزشی
هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه

توضیحات

هيجانات، استرس و سلامتی - استرس: موقعيت كنترل و پيش بينی پذيری - 2 فیلم - 13 دقیقه