توضیحات


بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه


فیلم های آموزشی
بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه

توضیحات

بيماری آلزايمر - درك بيماری آلزايمر - مغز دو زبانه - زندگی با ياد زدودگی: هيپوكامپ و حافظه - 4 فیلم - 35 دقیقه