توضیحات


پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - 4 فیلم - 36 دقیقه


فیلم های آموزشی
پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - توصيه‌های يك حافظ برتر در راهبردهای مطالعه - 4 فیلم - 36 دقیقه

توضیحات

پيرشدن و حافظه - مكان هندسی يادگيری و حافظه - يادگيری به عنوان تغيير سيناپسی - توصيه‌های يك حافظ برتر در راهبردهای مطالعه - 4 فیلم - 36 دقیقه