توضیحات


خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری 4 فیلم - 23 دقیقه


فیلم های آموزشی
خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری: ادراك - ادراك: بينايی وارونه - يكپارچگی حسی- حركتی - 4 فیلم - 23 دقیقه

توضیحات

خبرپردازی ديداری: مفاهيم ابتدايی - خبرپردازی ديداری: ادراك  - ادراك: بينايی وارونه - يكپارچگی حسی- حركتی - 4 فیلم - 23 دقیقه