توضیحات


بيماری هانتينگتون - درخودماندگی اوتيسم - پيوندهای مغزی در بيماران پاركينسون


فیلم های آموزشی
بيماری هانتينگتون - درخودماندگی اوتيسم - پيوندهای مغزی در بيماران پاركينسون - نابهنجاری مغز و انعطاف پذيری: هيدروسفالی - 4 فیلم - 37 دقیقه

توضیحات

بيماری هانتينگتون - درخودماندگی اوتيسم - پيوندهای مغزی در بيماران پاركينسون - نابهنجاری مغز و انعطاف پذيری: هيدروسفالی - 4 فیلم - 37 دقیقه