آدرس و کروکی موسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا  

تهران ـ بز رگراه شهيد باقری ـ بين رسالت و فرجام ـ ضلع غربی بزرگراه ـ شماره 78