توضیحات  

زاقوری
زاقوری

این کتاب در 18 صفحه تمام رنگی برای گروه سنی الف و ب با قیمت 7 هزار تومان منتشر شده و شامل 3 قصه کوتاه برای افزایش اعتماد به نفس و خودباوری کودکان است