توضیحات  

واقعیت مجازی
واقعیت مجازی

کتاب مبانی و کاربرد  درمانی واقعیت مجازی در  320 صفحه به قیمت  25 تومان با 10 درصد تخفیف آماده عرضه شد.