توضیحات  

ویتامین ذهن
ویتامین ذهن

کتاب ویتامین ذهن (مجموعه تمرین و بازی برای توان افزایی ذهنی فارسی و ریاضی اولی ها)در  82صفحه به قیمت  22 هزار تومان با 10 درصد تخفیف آماده عرضه شد.