توضیحات  

(شناسه 499) cemantic stroop
(شناسه 499) cemantic stroop

این آزمون مانند آزمون استروپ ساده و پیچیده برای اندازه‌گیری توانایی بازداری پاسخ توجه انتخابی تغییرپذیری و انعطاف‌پذیری شناختی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در آزمون استروپ معنایی با توجه به مبانی نظری آزمون کلاسیک استروپ، در محتوا و نحوه اجرای آن تغییراتی به‌عمل‌آمده: محرک‌های این آزمون واژگان خنثی و با بار معنایی است که به‌صورت متداخل و تصادفی با رنگ‌های قرمز و سبز ارائه می‌شود. آزمودنی باید با حداکثر سرعت و صرف‌نظر از معنای کلمات، برای واژه‌ی سبز دکمه سبز و برای واژه‌ی قرمز دکمه قرمز را فشار دهد.

میزان بازداری یا تداخل، با مقایسه درصد پاسخ‌های درست واژه‌های عاطفی و خنثی به دست می‌آید. معمولاًً تعداد خطا و بدون پاسخ برای واژه‌های هدف بیش از واژه‌های خنثی است. به‌عبارت‌دیگر پاسخ‌های درست واژه‌های عاطفی کمتر از واژه‌های خنثی می‌شود. همچنین طولانی‌تر بودن میانگین مدت‌زمان پاسخ به واژه‌های هدف (واژه‌ی باردار عاطفی یا دارای معنا و مفهومی خاص) در مقایسه با واژه‌های خنثی شاخصی دیگری برای ارزیابی تداخل محسوب می‌شود.