توضیحات  

(شناسه 498) complex stroop
(شناسه 498) complex stroop

این آزمون در پژوهش‌‌های مختلف در گروه‌های بالینی متعدد برای اندازه‌گیری توانایی بازداری پاسخ، توجه انتخابی، تغییرپذیری و انعطاف‌پذیری شناختی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در آزمون حاضر برای جلوگیری از ایجاد خوگیری در پاسخ‌دهی از فاصله زمانی متفاوت بین نمایش محرک‌ها استفاده‌شده است. این زمان‌ها شامل 550، 650، 750، 850 و 950 هزارم ثانیه است. استفاده از این روش مانع تطابق الگویی در فرد می‌شود. زیرا در صورت ادامه داشتن یک روش با زمان ارائه محرک یکنواخت منابع کنترل شناختی و تأثیر سازگاری باعث نتیجه سریع‌تر و بهتر در انجام مرحله ناهمسان می‌شود.