توضیحات  

(شناسه 497) go - no go
(شناسه 497) go - no go

تکلیف برو/ نرو (حرکت/ توقف) به‌طور گسترده‌ای برای بررسی مهار (بازداری) حرکتی مورداستفاده قرارگرفته است. ناحیه فرونتال به‌ویژه شکنج تحتانی پره فروتنال راست مسئول‌ مهار پاسخ است.

آزمون حاضر از نوع ساده بوده که در آن محرک GO -NO GO ثابت می‌ماند. کل محرک می‌تواند از 40 تا 200 مورد باشد. در این آزمون موارد زیر به‌عنوان نتیجه به دست می‌آید:

1-تعداد و درصد خطای ارتکاب یا عدم بازداری مناسب (پاسخ دادن به  NO GO یا پاسخ اشتباه به GO) .omission

2- تعداد و درصد بازداری یا از دست دادن پاسخ درست (پاسخ ندادن به GO) .omission

3- میانگین زمان پاسخ.