توضیحات  

(شناسه 496) spatial N-Back
(شناسه 496) spatial N-Back

این آزمون برای ارزیابی حافظه دیداری فضایی تهیه‌شده است. اجرای این تکلیف پردازش ذهنی مختلفی را به دنبال دارد. رمزگردانی محرک‌های ارائه‌شده، مونیتور کردن، نگهداری، نوسازی اطلاعات و همچنین تطبیق دادن محرک فعلی با N توالی قبل از خود. تصمیم‌گیری انتخاب، مهار و تحلیل مداخله‌گرها نیز ازجمله فرایندهای شناختی است که در حین انجام این تکلیف اتفاق می‌افتد.

در این آزمون، تکلیف این است که تصمیم گرفته شود محرک نشان داده‌شده باn  توالی قبلی خود یکی است یا خیر.

قسمت‌هایی از مغز که حین این تکلیف فعال می‌شوند شامل پره فرونتال و پاریتال است.

 این برنامه داری سه سطح (درجه دشواری) است.

خروجی‌های این تکلیف عبارتند از: 1-زمان پاسخ  2-پاسخ نادرست  3-بی‌پاسخ  4-درصد (نتیجه) 5-میانگین زمان پاسخ  6-انحراف معیار زمان پاسخ.