توضیحات  

(شناسه 495) STOPE SIGNAL TASK
(شناسه 495) STOPE SIGNAL TASK