توضیحات  

(شناسه 494) IOWA GAMBLING TASK
(شناسه 494) IOWA GAMBLING TASK

این تكلیف اساسا برای ارزیابی تصمیم گیری زندگی واقعی در بیماران مبتلا به آسیب در كرتكس پره فرونتال شكمی میانی طراحی شده.

تكلیف آیوا شامل چهار دسته كارت است كه انتخاب هر كدام از دسته كارت ها میزانی از سود و زیان را به همراه دارد. یعنی با انتخاب هر كدام از دسته كارت ها آزمودنی ممكن است میزان خاصی برنده یا برعكس بازنده شود.