توضیحات  

(شناسه 493) SIMPLE REACTION TIMER
(شناسه 493) SIMPLE REACTION TIMER

برای اندازه گیری زمان واکنش ساده با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.