توضیحات  

SIMPLE REACTION TIMER
SIMPLE REACTION TIMER

برای اندازه گیری زمان واکنش ساده با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.