توضیحات  

(شناسه 491) CAMBERIG GAMBLING TASK
(شناسه 491) CAMBERIG GAMBLING TASK

برای ارزیابی تكانشوری و ریسك‌پذیری به‌كار می‌رود.