توضیحات  

CAMBERIG GAMBLING TASK
CAMBERIG GAMBLING TASK

برای ارزیابی تكانشوری و ریسك‌پذیری به‌كار می‌رود.