توضیحات  

(شناسه 490) EMDR
(شناسه 490) EMDR

این تكلیف یك روش درمانی برای مدیریت استرس و درمان اختلالات ناشی از حوادث تروماتیك است. بازپردازش و حساسیت زدایی به كمك حركت چشم یك روش درمانی است كه در برگیرنده عناصری از درمان شناختی رفتاری بوده و دستیابی و پردازش مجدد خاطرات تروماتیك گذشته را در یك محیط امن و سازگار تسریع می كند.