توضیحات  

(شناسه 489) SELECTIVE REACTION TIMER
(شناسه 489) SELECTIVE REACTION TIMER

برای اندازه گیری زمان واکنش انتخابی با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.