توضیحات  

SELECTIVE REACTION TIMER
SELECTIVE REACTION TIMER

برای اندازه گیری زمان واکنش انتخابی با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.