توضیحات  

(شناسه 488) CONSEQUTIVE SHAPES RECOGNITION
(شناسه 488) CONSEQUTIVE SHAPES RECOGNITION

آزمون های بازشناسی معمولا برای بررسی حافظه كوتاه مدت و حافظه كاری مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمون های بازشناسی با توجه به زمان كوتاه ارائه هر محرك و توالی ارائه محرك ها شرایط به صورتی نیست كه فرد بتواند كلمات یا اشكال ارائه شده را به حافظه بلند مدت بسپارد.