توضیحات  

(شناسه 487) SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION
(شناسه 487) SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION

آزمون بازشناسی شکل‌های همزمان برای بررسی حافظه کوتاه مدت و حافظه‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این آزمون 4 شکل به طور همزمان برای چهار ثانیه بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود و دو ثانیه پس از ناپدید شدن اشکال، 4 شکل دیگر به طور همزمان ظاهر می‌شود. (این عمل 24 مرتبه تکرار می‌شود). آزمودنی باید توجه داشته باشد که یکی از شکل‌های مجموعi جدید در مجموعة 4 تایی قبلی قرار داشته است و باید آن را مشخص کند. در این آزمون شرایط به صورتی نیست که فرد بتواند اشکال ارایه شده را به حافظه بلندمدت بسپارد.