توضیحات  

(شناسه 486) DANEMAN CARPENTER
(شناسه 486) DANEMAN CARPENTER

این آزمون شامل 27 جمله است. این 27 جمله به شش بخش دو جمله ای, سه, چهار, پنج, شش و هفت جمله ای تقسیم شده است. هر كدام از بخش های این آزمون به ترتیب برای آزمودنی ها خوانده شده و از آنها خواسته می شود كه به جملات گوش داده و سپس پاسخ دو سوال زیر را مشخص كنند:

1- آیا جمله از نظر معنایی درست است ؟

2- آخرین كلمه هر جمله چیست ؟