توضیحات  

(شناسه 482) Nback
(شناسه 482) Nback

این تكلیف نوعی سنجش عملكرد شناخنی  مرتبط با كنش های اجرایی است و روند كلی آن بر این قرار است كه دنباله ای از محرك ها( عموما دیداری) به صورت گام به گام به آزمودنی ارائه می شود و آزمودنی باید بررسی كند كه آیا محرك ارائه شده فعلی با محرك n گام قبل از آن همخوانی دارد یا خیر.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.