توضیحات  

(شناسه 481) dot probe task
(شناسه 481) dot probe task

تکلیف کاوش نقطه به‌عنوان معیاری برای سنجش توجه گزینشی و سوگیری مطرح شده‌است. در این تکلیف هر قدر زمان واکنش تندتر باشد بیانگر توجه گزینشی و سوگیری بیشتر است. این تکلیف، به‌طور گسترده‌ای برای ارزیابی توجه گزینشی در اختلالات روانی مورد استفاده قرار گرفته است. البته از این نرم‌افزار می‌توان برای اصلاح سوگیری نیز استفاده کرد.