توضیحات  

(شناسه 478) ishihara
(شناسه 478) ishihara

این برنامه برای سنجش میزان کوررنگی به‌کار می‌رود.