توضیحات  

(شناسه 477) بهسازی حافظه
(شناسه 477) بهسازی حافظه

 این نرم افزار قابلیت آموزش حافظه  رو به جلو ، معكوس و تثبیت را دارد و قابل استفاده برای تقویت حافظه كودكان و بزرگسالان است.