توضیحات  

بهسازی حافظه
بهسازی حافظه

 این نرم افزار قابلیت آموزش حافظه  رو به جلو ، معكوس و تثبیت را دارد و قابل استفاده برای تقویت حافظه كودكان و بزرگسالان است.