توضیحات  

visual
visual

این مجموعه شامل تصاویر متعدد از خطای بینایی و برنامه اجرایی خطای  ادراك مولر لایر است.