توضیحات  

(شناسه 475) visual
(شناسه 475) visual

این مجموعه شامل تصاویر متعدد از خطای بینایی و برنامه اجرایی خطای  ادراك مولر لایر است.