توضیحات  

(شناسه 471) عملکرد پیوسته
(شناسه 471) عملکرد پیوسته

هدف این آزمون علاوه بر سنجش ضایعه مغزی برای سنجش نگهداری توجه, مراقبت, گوش به زنگ بودن و توجه متمركز است. در تمام فرم های مختلف این آزمون, آزمودنی باید برای مدتی توجه خود را به یك مجموعه محرك نسبتا ساده؛ دیداری یا شنیداری جلب كند و هنگام ظهور محرك هدف, با فشار یك كلید پاسخ خود را ارائه دهد. همچنین برای ارزیابی كودكان ADHD مفید است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.