توضیحات  

(شناسه 467) آزمون حل مسئله برج هانوی
(شناسه 467) آزمون حل مسئله برج هانوی

این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از کنش‌های اجرایی، یعنی برنامه‌ریزی راهبردی و حل مسئله تدوین‌شده است. این آزمون معروف‌ترین آزمون سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است و شکل جدیدی از آزمون برج لندن به‌حساب می‌آید.

برای نمره‌گذاری آزمون، تعداد حرکات، تعداد خطاها و مدت‌زمانی که آزمودنی برای حل مسئله صرف کرده محاسبه می‌شود.

یکی از مزایای این آزمون این است که انجام آن مستلزم هیچ‌گونه دانش قبلی نیست. در آزمون، امکان انتخاب تعداد دیسک از 4 تا 7 عدد وجود دارد