توضیحات  

(شناسه 466) آزمون سنجش تصمیم‌گیری دروازه‌بانان
(شناسه 466) آزمون سنجش تصمیم‌گیری دروازه‌بانان

این برنامه از طریق ایجاد انسداد فضایی (حذف پاره‌ایی از اطلاعات دیداری) در بخش‌های مختلف بدن ضربه زننده به توپ، اطلاعات بینایی قابل‌دسترس دروازه‌بانان آزمون‌شونده را محدود می‌کند و دروازه‌بانان در چنین شرایطی باید با استفاده از اطلاعات بینایی موجود (محدودشده) اقدام به تصمیم‌گیری کنند.

برای ارزیابی تصمیمات اتخاذشده از دو شاخص سرعت و دقت استفاده می‌شود.

انسدادهای فضایی ایجادشده در این برنامه شامل انسداد جزء سر، انسداد دست و میان تنه و انسداد پاها است که هر یک در سه حالت قبل، حین و بعد از اجرای ضربه پنالتی آزمون می‌شوند.

در نهایت پس از اجرای آزمون‌ها امتیاز افراد به‌صورت میانگین مدت‌زمان تصمیم‌گیری برحسب هزارم ثانیه و همچنین صحت تصمیم‌ها از طریق شمارش تعداد پاسخ‌های درست ارائه می‌شود.