توضیحات  

(شناسه 465) آزمون حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)
(شناسه 465) آزمون حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)

این آزمون برای سنجش توانایی آزمودنی در به خاطر آوردن اطلاعات دیداری استفاده می‌شود. این آزمون از مجموعه آزمون‌های شناختی PEBL.V2 (با تغییرات) اقتباس‌شده است.

 در مرحله اصلی ابتدا 2 تصویر که اسم آن‌ها نیز در زیر آن نوشته‌شده یکی‌یکی به آزمودنی نشان داده می‌شود. پس‌ازآن تعداد 9 تصویر همراه با اسم هر تصویر، روی صفحه‌نمایش داده می‌شود. آزمودنی باید روی تصاویری را که چند لحظه پیش دیده بود با موس کلیک کند. این کلیک‌ باید به همان ترتیبی باشد که تصاویر نشان داده‌شده بود. هر بار که پاسخ صحیح ارائه شود درجه دشواری یکی افزایش پیدا می‌کند.

در این آزمون کمترین درجه دشواری 2 و بیشترین درجه دشواری 9 است.