توضیحات  

(شناسه 464) تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی
(شناسه 464) تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

این تکلیف با دو هدف مهارت افزایی و سنجش ظرفیت حافظه دیداری فضایی قابل‌استفاده است. استفاده از این تکلیف یک تمرین یا ورزش ذهنی در حوزه دیداری فضایی ایجاد می‌کند.

از این تکلیف می‌توان به‌عنوان یک آزمون سنجش حافظه دیداری فضایی نیز استفاده کرد. در این آزمون می‌توان نحوه ارائه محرک (ثابت یا تصادفی) فاصله زمانی، نمایش سؤال با گزینه‌های پاسخ و نمایش بازخورد را تنظیم کرد.